Career

Independent Wealth Advisor

ที่ปรึกษาการเงินอิสระ

พิชิตเป้าหมายทางการเงินในฐานะที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพ

Independent Wealth Advisor

ที่ปรึกษาการเงินอิสระ

พิชิตเป้าหมายทางการเงินในฐานะที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพ

มุ่งมั่นให้ลูกค้าได้รับความสำเร็จ
ตามเป้าหมายในชีวิตและการเงิน เป็นอันดับแรก

ด้วยความสามารถและความรับผิดชอบ
ภายใต้จรรยาบรรณของ Wealth Advisor (WA) เป็นสิ่งสำคัญ

เพราะทุกคนสามารถเป็นที่ปรึกษาการเงิน
ในแบบฉบับของตัวเอง

Wealth Advisor Career
“3I Career Core Value”

คุณค่าหลักของอาชีพที่ปรึกษาการเงิน

Application Process

กระบวนการสมัคร

Wealth Advisor Roles & Responsibilities

บทบาทและความรับผิดชอบของที่ปรึกษาการเงินอิสระ

Why iMoney Partner ?

ทำไมคุณถึงต้องสมัครเป็น FA กับ iMoneyPartner

Review from FA

ไขประตูสู่ความสำเร็จบนเส้นทางที่กำหนดได้ด้วยตัวคุณ

Qualification

คุณสมบัติ

Benefit

สิ่งที่จะได้รับ

Job Description

ลักษณะงาน

 • เข้าพบกับลูกค้าเพื่อวิเคราะห์งบการเงินส่วนบุคคล,
  เป้าหมายทางการเงินในด้านต่าง ๆ และ
  ความเสี่ยงในการลงทุนที่ลูกค้ายอมรับได้
 • วิเคราะห์ข้อมูล, ให้คำแนะนำ และวางแผนการเงิน รวมถึง
  จัดสรรผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เช่น สินค้าเพื่อการลงทุน
  หรือสินค้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง เป็นต้น
  เพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงินของลูกค้า
 • ดำเนินการวิจัยตลาดให้ทันทุกแนวโน้มทางการเงิน
 • วิเคราะห์และจัดทำแผนทางการเงิน เช่น การสรุปงบการเงิน,
  การวิเคราะห์เป้าหมายทางการเงิน และการคาดการณ์

  พอร์ตการเงินในอนาคต
 • ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของ

  ผู้ที่ต้องการวางแผนทางการเงินสู่การรักษาฐานลูกค้า

  ที่แข็งแกร่ง

Application Form

องค์กรที่ปรึกษาการเงินอิสระ iMoney Partner

พร้อมส่งต่อความสำเร็จบนเส้นทางการเงินอย่างมืออาชีพ